Skapa ett ‘Idrottens Hus’ vid Solnahallen och rusta ‘Skyttan’!

Solna växer och för Liberalerna är det viktigt att så många barn och unga som möjligt får möjlighet att delta i idrott eller andra fritidsaktiviteter.

Fysisk aktivitet medför så många positiva saker. Man mår bättre och forskning har visat på tydliga samband mellan pulshöjande aktivitet och förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Idrott i föreningsdriven verksamhet betyder också att man kommer in i ett socialt sammanhang och utvecklar stöttande nätverk. Dessutom kan ett livaktigt idrottsliv medverka till en bättre integration av nyanlända solnabor.

Därför vill Liberalerna ta ett helhetsgrepp över området där Solnahallen, Skytteholms IP och Skytteholmsparken finns.

Vi vill…

1) Bygga ut Solnahallen till ‘Idrottens Hus’ i Skytteholm.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

En idé är att ”Idrottens Hus” byggs öster om Solnahallen – åt det här hållet – så växer hallen ihop med Skytteholms IP på ett naturligt sätt.

Hallen kan utvecklas med multihallar för att tillgodose ett växande behov från en lång rad bollsporter och friidrott.

En utbyggnad kan med fördel göras söderut mot parken och österut så att anläggningen växer ihop med Skytteholms IP på granntomten.

2) Renovera Solnahallen.

Hallen har 35 år på nacken och är i behov av modernisering för att svara mot dagens krav från idrottsliv, skolor och publik.

3) Inrätta ett ”idrottskanslihotell” där idrottsföreningar kan hyra rum för sin administration.

Vissa sådana utrymmen finns redan idag i Solnahallen, men många idrottsklubbar får inte plats. I detta ska man också planera för förråds- och andra biutrymmen för idrottsföreningarna.

4) Modernisera Skytteholms IP.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Bakom mig längan med omklädningsrum som dels är i behov av renovering och dels är dåligt utnyttjande av marken som den nu ligger placerad. Ersätts med helt nya omklädningsrum!

Gör en översyn av omklädningsrum, duschar, läktare, press- och domarrum. Den länga med omklädningsrum som idag ligger närmast Max hamburgerrestaurang bör helt ersättas med en ny.

5) Bygga en isbana i Skytteholmsparken.

Vi tänker en isbana för allmänheten med utlåning av skridskor, belysning och musik. Tänk Kungsträdgården!

6) Stärka sambandet mellan ‘Idrottens Hus’, Solnahallen, Idrottsplatsen och Skytteholmsparken.

Vi vill ta tillvara de anläggningar som finns i området (parcour, utegym, Solna Ungdomscafé, amfiteater, Skytteholmsparkens fritidsklubb och fritidsgård, plaskis, lekpark, …) på ett bättre sätt och är övertygade om att man kan förstärka känslan av en ”stadspark” och stimulera mer till spontan rörelse.

I detta arbete vill Liberalerna också…

 • Att idrottsplatsen miljösäkras så att inget av gummigranulatet i konstgräsplanerna lämnar idrottsplatsen. Här skall Solna stad ha en noll-vision.
 • Noga bevaka tillgänglighetsaspekterna. Både ‘Idrottens Hus’ och Skytteholms IP ska vara tillgänglig för alla och fungera både för idrottare och för publik med olika funktionsnedsättningar.
 • Se över de vägar till och från anläggningarna som barn och unga använder så att de är säkra. D.v.s. samma resonemang som i vårt påbörjade arbete med säkra skolvägar i Solna.
 • Förbättra möjligheten att ta sig med cykel till anläggningarna. Det inkluderar att man ordnar med cykelställ.

Några ord om stadsutveckling och finansering också

Vi brukar ju kritisera oppositionspartier när de för fram förslag utan att också berätta hur de vill få fram pengar till sina satsningar. Vi ska inte slarva själva. Ovanstående satsning kräver stora investeringar.

Liberalerna vill att man passar på att se över stadsmiljö och bebyggelse på södra sidan av Frösundaleden mellan Ankdammsgatan och Huvudstagatan.

Med samma typ av 3-dimensionell fastighetsbildning som vi använde oss av vid den nya simhallen kan vi ”sälja lufthavet” ovanför kommunal mark och därigenom finansiera stora delar av stadens investeringar – i stället för att skicka hela notan till skattebetalarna.

Samtidigt förbättrar man markanvändningen och stadsmiljön längs en sträcka som idag upptas av en märklig parallellgata och parkeringsplatser. Det går att ordna bättre och snyggare.

Jämför gärna upplägget för simhallen.

PS: Idéerna till detta kommer till stora delar från idrottslivet själva. De har genom sin paraplyorganisation Solna SAM fört fram liknande tankar liksom enskilda klubbar som jag har varit i kontakt med.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

”Fotbollskontraktet” – ett märkligt kontrakt

Nu när vi i den styrande Alliansen har fattat beslut om att bygga 3 nya fotbollsplaner kom jag återigen att tänka på det där märkliga ”fotbollskontraktet” som Socialdemokraterna här i Solna ingick med några företrädare för idrottslivet. Jag läste om det i en av lokaltidningarna.
 
(S) lovade alltså att bygga 5 nya fotbollsplaner – om de vinner valet 2018. Det gjorde de genom det s.k. ”fotbollskontraktet”.
 
Man frågar sig vari motprestationen från de andra avtalsparterna består?
 
Är det ett kontrakt så bör väl rimligen Vasalunds IF, AIK, Råsunda IS och Stockholms Fotbollförbund ha gjort något åtagande å sin sida. Eller?
 
Kanske har de lovat att värva röster till (S)?
 
Fotnot 1: 3 av de 5 utlovade fotbollsplanerna har Alliansen redan fattat beslut om att bygga. Utan att solnaborna behöver rösta fram ett (S)-styre och vänta på beslut till nästa mandatperiod. Fler fotbollsplaner kommer.
 
Fotnot 2: Artikeln i lokaltidningen Vi i Solna som rapporterar om ”fotbollskontraktet” låter bli att redovisa att också Chengis Rehman (på bild) är aktiv (S)-politiker. Han sitter till och med i Kultur- och fritidsnämnden (som ansvarar för bl.a. stadens idrottsanläggningar).
 
Han ingår kontrakt med sig själv då, eller?
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ny skolmatsupphandling nu igång – nytt avtal planeras gälla från 1/1 2019

Edit 2018-05-16:
Frågor och svar nu avklarade. Upphandlingen går vidare.

Under en första period har leverantörernas haft möjlighet att ställa och få svar på frågor. Det är normalt i en offentlig upphandling att leverantörer vill ha förtydliganden rörande sådant som står i förfrågningsunderlaget. Ett 60-tal frågor har kommit in och besvarats löpande. I något fall har leverantörer också föreslår justeringar i de föreslagna avtalsvillkoren. Exempelvis var det någon som undrade om staden kunde lätta på villkoren runt viten. Det har staden meddelat att man inte går med på, utan att de avtalsvillkor som står i förfrågningsunderlaget ska gälla.

Sista dag för att lämna in anbud är mindre än en vecka bort – den 22 maj.

Därefter kommer en period i juni då staden har möjlighet att ta referenser.

Spännande…


För oss Liberaler har det varit viktigt att vi, inför att vi nu gör en ny skolmatsupphandling, höjer ambitionsnivån både när det gäller kvalitet, hållbarhet, trivsel och hälsa.

Vi vet ju också att skolmaten har stor betydelse för hur elever tar till sig undervisningen i skolan. Den här satsningen ingår därför i ett större program som syftar till att lyfta kunskapsresultaten i Solnas skolor.

Det var alltså i barn- och utbildningsnämndens sammanträde i förrgår, onsdag, med Marianne Damström Gereben (L) i spetsen, som beslut fattades om hur förfrågningsunderlaget ska se ut. Efter ett anbudsförfarande kommer nämnden sedan att välja vem som ska få förtroendet att leverera maten till Solna stads kommunala förskolor och skolor.

Vi vet att skolmåltiderna har betydelse för hälsan, men också för trivsel och lärande. Oavsett hur mycket resurser vi lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap.

Livsmedelsverket har tagit fram en modell som tydligt visar vilka faktorer som påverkar matupplevelsen och det är utifrån detta helhetsperspektiv som det nya förslaget har tagits fram. Stort fokus har dessutom lagts på hållbarhet och på att skapa förutsättningar för att alla barn och elever ska gå mätta och nöjda från matsalen.

Hållbarhet

Tjänsten ska utföras på ett hållbart och miljömedvetet sätt. Belastningen på miljön ska minska genom hållbara produktval, effektiva leveranser, källsortering, säsongsanpassning och genom arbete för minskat matsvinn.

I tjänsten ingår även att varje vecka informera om tjänstens positiva bidrag till miljön och hur detta uppnås. Detta kommer att anslås i matsalarna och är ett led i att lyfta fram hållbarhetsperspektivet ur en pedagogisk synvinkel. Utöver detta finns flera satsningar för ökad hållbarhet:

 • Djurskyddskrav som motsvarar svensk lagstiftning vad gäller allt kött som serveras
 • Uppdaterade transportkrav
 • Hållbarhetskrav på ägg, kaffe och te (kaffe och te gäller i huvudsak gymnasiets café)
 • Kemikaliesmart förskola och skola implementeras i avtalet

Krav på måltider

Varje dag ska barn och elever erbjudas näringsriktig måltid som är anpassad för åldersgruppen. Den mat som serveras ska så långt det är möjligt lagas från grunden. I syfte att skapa förutsättningar för att alla elever ska äta sig mätta finns bland annat följande satsningar:

 • Populära rätter garanteras i menyn
 • Veckans soppa serveras dagligen på grundskolan som ett komplement till huvudrätterna
 • Matig sallad serveras dagligen på skolorna som ett komplement till huvudrätterna
 • Utökade öppettider i skolmatsalen

Fakta om upphandlingen

 • Råsunda centralskola kommer att inkluderas vilket innebär att ca 1 100 fler portioner lagas på plats i Solna dagligen.
 • Upphandlingen berör 17 förskolor och 9 grundskolor samt gymnasiet och har ett uppskattat totalt årligt värde på 33 miljoner kronor baserat på historik.
 • Avtalet planeras träda i kraft 2019-01-01.
 • Avtalstiden är 2,5 år med möjlighet att förlänga avtalet upp till och med ytterligare 4 år.

Se mer detaljer i det kompletta förfrågningsunderlaget.

Stor politisk enighet

Vi är glada över att oppositionspartierna i barn- och utbildningsnämnden hade avvikande åsikt endast beträffande några smärre saker. Enigheten är inte total, men med samsyn om grunderna i upphandlingen kan vi förhoppningsvis se fram emot ett lite lugnare debattläge runt skolmaten än vi haft periodvis.

Frågor och synpunkter?

Det kommer gissningsvis en del frågor runt detta. Jag ber att få samla ihop dem och svara när vi stämt av med förvaltningen vad det är som gäller. Ber på förhand om ursäkt för att det kan ta några dagar.

Vi kommer, så länge upphandlingen pågår, inte att kommentera vare sig nuvarande leverantör eller tänkbara anbudsgivare i upphandlingen.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 3 kommentarer

Solna stad satsar på breddidrotten med en helt ny idrottsplats i Järvastaden

Det är viktigt att vi rör på oss. Inte minst för hälsan och inte minst för våra yngre invånare. Fysisk aktivitet gör att man mår bättre och presterar bättre i skolan. Deltagande i en idrottsförening medverkar till socialt nätverksbyggande och förbättrad integration av nya solnabor.

Solna stad växer med uppemot 1.500 nya invånare per år. Det ställer krav på utbyggnad av idrottsanläggningar och annan kommunal service. När det gäller just fotbollen så är det en idrott vars attraktionskraft stadigt ökar och fotbollsklubbarna kan med lätthet fylla ytterligare några fotbollsplaner med idrottande solnabor.

De största utbyggnadsområdena ligger i stadens norra delar där vi på senare tid har sett helt nya stadsdelar som Järvastaden, Nya Ulriksdal, Frösunda och Arenastaden växa fram.

Därför etablerar vi nu en ordentlig idrottsplats med tre fotbollsplaner i Järvastaden. Där kommer vi att anlägga en 11-mannaplan och två mindre planer. Samtliga med konstgräs. Planerna förses också med värme som gör att man kan använda dem även vintertid. Därmed tillförs över 10.000 timmar per år av tider som kan fördelas till skolor och idrottsliv.

Fotbollsplan

Foto: Pressbild från Svevia

Idrottsplatsen byggs där det tidigare har funnits en grustäkt – den s.k. ”Krossen”. Det är ett trekantigt utrymme i östra delen av Järvastaden intill Ostkustbanan. Ytan kan inte användas till bostäder eftersom det ligger för nära järnvägen och passar alldeles utmärkt för en idrottsplats.

Någon kanske tycker att vi skulle ha byggt fler än en 11-mannaplan. Då ska man veta följande:

 1. Vi gör en medveten prioritering av bredd, barn och ungdom. 9-mannaplaner passar bättre in i helheten än ytterligare 11-mannaplaner.Detta passar in i den förändring av fotbollen som Riksidrottsförbundet driver. Den handlar om att stimulera barn och unga att stanna kvar längre i sin idrott (i stället för att som idag sluta när man kommer upp i tonåren). Detta hellre än att man har en alltför hård utslagning i för tidiga år.
 2. Om vi hade byggt två 11-mannaplaner, så hade den tredje inte kunnat vara en 9-mannaplan, utan skulle ha behövt vara betydligt mindre. Den kombination av planer vi nu valt är det effektivaste sättet att använda ytan.

Inom idrottsplatsen kommer också mindre ytor för spontanidrott att finnas. Därutöver byggs också omklädningsrum, domarrum, klubbförråd, övriga biutrymmen, belysning och parkeringsplatser.

Krossen, kartaDen nya idrottsplatsen i Järvastaden blir Solnas näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms IP i centrala Solna som har 4 fotbollsplaner. Övriga bokningsbara fotbollsplaner i Solna finns i Bergshamra, vid Råstasjön, på Huvudstafältet, intill Råsundaskolan, nära Solna Gymnasium och vid Tallbackaskolan.

När den nya idrottsplatsen byggs tar vi självklart med i planeringen de allra senaste teknikerna för att förhindra spridning av gummigranulat (fyllningsmaterial mellan grässtråna i en konstgräsplan) till omkringliggande natur och dagvattensystem.

Jag ser fram emot invigning under 2020-2021. Förhoppningsvis i egenskap av ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Men den saken avgör väljarna i valet 2018.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 3 kommentarer

Frågor och svar om den nya skolan i Huvudsta

Alliansen vill bygga en ny skola (F-9) i Huvudsta.

I den diskussion som förts efter att förslaget blivit känt i fredags har ett antal frågor och synpunkter kommit fram. Jag samlar här ihop mina tankar om saken och försöker svara på en del av frågorna.

Vissa delar av mina svar utförs av citat ifrån det beslutsunderlag som lagts fram till kommunstyrelsen. Dessa står i kursiv stil.

Information om detaljer

Några har ställt ingående frågor om hur den nya skolan ska utformas. Hur ska aulan se ut? Hur många våningar ska skolbyggnaden ha? Kommer man att sanera marken först med tanke på att det idag finns en bensinstation på tomten? Hur blir det med fotbollsplan och skolgården i övrigt? Är inte den utpekade tomten lite väl liten för en skola som ska rymma 700-900 elever? O.s.v.

Svar:
Det är naturligt att man ställer sig sådana här frågor, men man ska veta att vi fortfarande ligger väldigt tidigt i processen. Kommunstyrelsen ska om en vecka fatta ett s.k. ”inriktningsbeslut”. Det innebär att man, i så fall, uppdrar åt tjänstemännen i fyra berörda förvaltningar att ”planera för en ny skola”.

Det är därför, av naturliga skäl, för tidigt att svara på alla dessa detaljfrågor. Men några av dem berörs ändå under separata rubriker nedan.

För egen del tar jag med mig de synpunkter som förts fram och försäkrar mig om att de tas med i den vidare hanteringen framåt.

Skoltomtens storlek

Det har sagts att den tomt som har pekats ut verkar vara för liten för en skola som ska rymma 700-900 elever. Jämförelser har gjorts med Tallbackaskolan (vars verksamhet flyttas till den nya skolan i Huvudsta) och med Ulriksdalsskolan (som är en annan nybyggd Solna-skola som med plats för 900 elever).

Svar:
Vad man antagligen har missat när man oroar sig för att tomten skulle vara för liten är följande skrivning i inriktningsbeslutet: ”Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för att möjliggöra en skola med fullstor idrottshall på stadens fastighet Koltrasten 1 och på delar av stadens angränsande fastigheter.

Skolans tomt kommer alltså att breda ut sig över ett större område än det som avbildats och diskuterats på Facebook. Exakt hur tomten kommer att se ut får förvaltningarna återkomma till när de kommit längre i planeringen.

Tre av Alliansens gruppledare (Pehr Granfalk, Marianne Damström Gereben och Samuel Klippfalk) fotograferas av Vi i Solnas Leif Oldenburg inför rapportering i en av lokaltidningarna. Foto: Anne-Lie Elfvén

Fysisk aktivitet i och i närheten av den nya skolan

Många har frågat hur det blir med idrottshall och utomhusytor för fysiska aktivitet.

Svar:
Fysisk aktivitet och rörelse är viktigt för alla, men särskilt för skolelever. Det har också påvisats positiva samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.

I inriktningsbeslutet står följande:

”Den nya skolan är belägen i ett område, som erbjuder goda möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet. Inte minst finns god tillgång till fotbollsplaner. Inriktningen är att bygga vidare på denna förutsättning genom att den nya skolan innehåller en fullstor idrottshall och en ändamålsenlig skolgård, som erbjuder goda möjligheter till fysisk aktivitetLokalerna ska utformas för att möjliggöra daglig fysisk aktivitet med pulshöjande aktiviteter, och därmed förbättra förutsättningarna för elevernas koncentration och höjning av kunskapsresultaten.”

Kök och matsal

Det har ställts frågor om förutsättningarna för att laga bra mat till eleverna på plats i skolan och hur det blir med matsalsmiljön.

Svar:
I inriktningsbeslutet står följande om den saken:

Inriktningen ska vara att den nya skolan har ett tillagningskök, där mat kan lagas till skolans luncher, men även till andra skolor och förskolor i närområdet. Dessutom
kommer köket att leverera den mat som behövs för fritidshemmets frukost och mellanmål. Tillagningsköket bör ansluta till skolans elevmatsal, som delas upp för att säkerställa matro för eleverna.

Driftsform

Den nya skolan blir en kommunal skola.

Vad händer med Tallbackaskolan?

Några har undrat om och hur Tallbackaskolan påverkas.

Svar:
Man kan säga att den nya skolan ”ersätter Tallbackaskolan”. Avståndet mellan de två skoltomterna är cirka 300 meter. Tallbackaskolan kommer att användas utan störningar under hela planerings- och byggtiden. När den nya skolan invigs, så flyttar elever och personal (de som så önskar) över till den nya skolan.

Elever och lärare vid Tallbackaskolan kommer att involveras i planeringen av den nya skolan. Se ”Beslutsprocessen” nedan.

Tallbacka är byggd för 550 elever, men har idag cirka 450. I och med att den nya skolan i Huvudsta dimensioneras för 700-900 elever så ökar det totala antalet skolplatser i Huvudsta i takt med att stadsdelen växer.

Den tomt där Tallbackaskolan ligger idag blir ju ”ledig”. Idag finns inga färdiga planer för hur den marken ska användas. Det finns inget detaljplaneärende. Marken ägs av kommunen.

Varför inte renovera Tallbackaskolan i stället?

Några frågar sig varför min inte hellre kan renovera och bygga ut Tallbackaskolan.

Svar:
Jo, tjänstemännen har verkligen tittat också på det alternativet.

Först ett resonemang om kapacitet och kommande behov:

”Det finns två kommunala skolor i Huvudsta, dels Tallbackaskolan åk f-9, med plats för drygt 550 elever, samt Granbackaskolan åk f-5 med plats för knappt 350 elever.

Tillsammans kan skolorna ta emot 900 elever. Barn- och utbildningsförvaltningen har redovisat att elevprognosen i södra Solna/Huvudsta innebär att nuvarande kapacitet – om den används enbart för elever i närområdet – räcker till fram till t o m 2020/2021.

Kapaciteten för skollokaler i södra Solna/Huvudsta måste därefter successivt öka med åtminstone 100 platser de kommande åren.”

Sedan ett resonemang om alternativen (renovera eller bygga nytt):

”Förvaltningarna har gemensamt utrett hur ytterligare elevplatser kan tillskapas i södra Solna/Huvudsta.

En om- och tillbyggnad av befintliga skolor i Huvudsta, Tallbackaskolan och /eller Granbackaskolan, är möjlig. Det skulle dock inte ge någon större kapacitetshöjning, som långsiktigt svarar mot behovet i Huvudsta.

Dessutom skulle de befintliga verksamheterna på skolorna riskera att utsättas för stora störningar under byggnationen. Det är tveksamt om det ens är möjligt att bedriva verksamhet i lokalerna under en pågående om- och tillbyggnad.

Därutöver har både Tallbackaskolan och Granbackaskolan i grunden ett behov av upprustning av lokalerna. Ingen av skolorna möter heller lokalmässigt de behov som dagens undervisning har.

Det finns även ett antal verksamhetsmässiga utmaningar kopplade till Tallbackaskolan. Elevunderlaget på skolan har varit dåligt under ett antal år och klasserna är inte fulla. Det påverkar i sin tur förutsättningarna för att ha en bra stödorganisation i skolan.

Beträffande Granbackaskolan finns idag en viss samordning med Tallbackaskolan, som förstärks av den nya stadieindelningen. Det kommer i sin tur att ställa krav på vissa ombyggnader av Granbackaskolans lokaler.

Ett alternativ till om- och tillbyggnation är att uppföra en ny skola på annan plats i Huvudsta. En ny skola skulle lokalmässigt kunna utformas på ett sätt som möter behoven som framtidens pedagogik har.

Förutom att möta behovet av ytterligare skolkapacitet i Huvudsta skulle en ny skola kunna planeras för att även rymma Tallbackaskolans elever. Det skulle innebära att skolverksamheten i Tallbackaskolans lokaler kan fortsätta utan störningar fram till dess att en ny skola står färdig.

Därefter flyttar eleverna över till den nybyggda skolan och Tallbackaskolans nuvarande lokaler kan avvecklas.”

Påverkas Granbackaskolan?

Några har undrat om och hur Granbackaskolan påverkas.

Svar:
Granbackaskolan omnämns flera gånger i beslutsunderlaget. Där står för det första att

den nya skolan bör planeras för en skolkapacitet motsvarande 700 – 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya skolan skapar därmed en kapacitet, som tillsammans med Granbackaskolan, som blir kvar, möter den kommande befolkningstillväxten i Huvudsta.

Vidare kan man läsa att

Beträffande Granbackaskolan finns idag en viss
samordning med Tallbackaskolan, som förstärks av den nya stadieindelningen. Det kommer i sin tur att ställa krav på vissa ombyggnader av Granbackaskolans lokaler. ”

…och vidare

”Granbackaskolan behöver även planeras för att möta den nya stadieindelningen från förskoleklass till årskurs 6”

Varför inte bygga den nya skolan på Stenbackatomten?

Någon har sagt att en bättre plats för den nya skolan skulle vara den tomt där tidigare Stenbackaskolan låg. Också det är nära Tallbackaskolan.

Svar:
Saken är ju den att det på Stenbackatomten idag finns bostäder som har bygglov som sträcker sig fram till 2021. Innan dess kan det alltså inte bli aktuellt att ens påbörja något bygge av en ny skola där. Sannolikt kommer dessa bostäder att finnas kvar också efter 2021.

Andra skolinvigningar de senaste åren

Den nya skolan i Huvudsta är inte den enda som Alliansen har beslutat om och levererat till Solnaborna de senaste åren. Här en översikt:

– Ulriksdalsskolan för 900 elever, F-9, invigdes 2014
– Raoul Wallenbergskolan för 500-600 elever , F-6, invigdes 2017
– Parkskolan för 240 elever, F-3, invigdes 2017
– Råsunda centralskola för 380 elever, 7-9, invigs 2018

Och nu…
– En ny skola i Huvudsta för 700-900 elever, F-9, invigs 2021

Beslutsprocessen

Några har sagt att man inte haft möjlighet att påverka förslaget och att lärare och elever lämnats utan insyn och inflytande.

Svar:
Återigen – vi är väldigt tidigt i processen.

För det första – innan man kan bygga en skola på den plats som nu pekats ut måste en ny s.k. detaljplan tas fram. Som vanligt kommer alla medborgare att beredas möjlighet att komma in med synpunkter i det samråd som då genomförs.

För det andra – det står i förslaget till inriktningsbeslut att

”För barn- och utbildningsförvaltningen innebär inriktningsbeslutet att förvaltningen behöver börja planera för verksamheten och vilka krav verksamheten kan komma att ställa på lokalerna. I detta arbete ska elever och lärare på Tallbackaskolan involveras.”

Rapportering och diskussion om förslaget

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Fritidsverksamheten för tonåringar (måste) vässas!

Om man ska locka tonåringar till en fritidsverksamhet så duger det inte (som det kanske gjorde förr) att smälla upp ett pingisbord och en TV i en lokal. Nuförtiden måste en fritidsverksamhet för ungdomar vara mer attraktiv än så för att locka.

Vi (då menar jag Solna stads fritidsverksamheter) har under många år jobbat med att skapa olika tydliga profiler för de olika anläggningarna. Solna Ungdomscafé i centrala Solna har fokus på internationella projekt och samarbeten. Black Sheep i Hagalund har musik, film och annat skapande som tema. Q-lan i Bergshamra har etablerat HÄLSA som sitt tema.

Det har lyckats bra. Verksamheterna får överlag otroligt bra omdömen från besökarna. Det visar de enkäter som genomförs regelbundet. Det bästa betyget är förstås att ungdomar som kommer i kontakt med verksamheterna trivs, kommer tillbaka och att de berättar för kompisar som också hittar dit. Ibland har vi ungdomar från helt andra delar av länet som söker sig till Solnas mötesplatser för unga. (Har hört om folk både från Vaxholm och från Södertälje som lockats hit.)

Självklart klipptes det band också. Foto: Sara Kukka-Salam

I lördags såg nästa exempel dagens ljus. Jag hade äran att få inviga KURAGE – en mötesplats för ungdomar i norra Solna.

Övergripande tema: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

(Temat lirar bra ihop med Raoul Wallenbergskolan som har som sina ledord ”ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft”.)

Norra Solna växer så att det knakar. Inför valet 2014 sade vi Liberaler att vi ville att det så fort som möjligt skulle byggas en ny skola uppe i Järvastaden. Den är på plats sedan en tid tillbaka. Dessutom har vi (Kultur- och fritidsnämnden) sett till att hyra in oss i den nya skolbyggnaden så att vi där kan ha både fritidsverksamhet, kulturskola och tillgång till idrottshallen där. Nu invigdes alltså KURAGE – den nya mötesplatsen för ungdomar – inrymd i lokaler som staden hyr på långtidskontrakt av Raoul Wallenbergskolan..

Extra glad var jag över att se att de ungdomar som hittade till invigningen inte bara kom ifrån kvarteren runt omkring, utan också mer långväga ifrån. Och redan innan KURAGE hade öppnat riktigt så har ungdomar hittat dit och undrat om de kan få hålla till där med saker som de vill syssla med. Någon har börjat skulptera i ett av rummen, ett annat gäng var igång med att producera en pod, andra har frågat om de kan hålla till där med teaterrepetitioner. Precis så ska det vara. Ungdomarnas egna idéer och uppslag ska tas tillvara i verksamheten.

Vi håller alltså på att svänga om fritidsverksamheterna för tonåringar här i staden. Tanken är att varje mötesplats har en tydlig profil och attraktionskraft som gör att ungdomar vill vara där, trivts, återkommer och lockar till kompisar.

Jag har redan bokats in för att hjälpa till vid nyinvigningen av ytterligare ett par mötesplatser för unga här i Solna. Näst på tur står ungdomstorget (det nya namnet på Torpet i Bagartorp) som just håller på att flytta till ny adress i Bagartorps centrum. Därefter har Q-lan i Bergshamra tänkt sig en nyinvigning.

Skrivet om detta:

Lokaltidningen Vi i Solna
Solna stads hemsida

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Skippa skip-stop när det nu inte blev som utlovat

I morse stod jag tillsammans med Per Engström och Birgitta Svensson (ordförande respektive vice ordförande i Liberalerna Solna) vid Ulriksdals station och mötte upprörda resenärer.

2017-12-11 08.27.23-1

Peter Edholm, Birgitta Svensson och Per Engström.

Vi hann prata med flera av resenärerna. Många var, med rätta, förbannade. De som anlände till Ulriksdal kunde vittna både om perronger som är fulla, om förbipasserande tåg som endast är halvfulla och om tåg som stannar men som inte kan ta ombord fler resenärer. Också de som skulle åka tåg från Ulriksdal var upprörda. En man kom efter en stund tillbaka ner från perrongen och sade att ”Det här går inte. Jag får ta bilen i stället.”

(Visserligen förvärrades situationen just idag av att det var andra störningar i pendeltågstrafiken. Men även när tågen går enligt tidtabell så har resenärer som ska åka till eller från Ulriksdals station i högtrafik fått en märkbar försämring.)

Leif Oldenburg på lokaltidningen Vi i Solna var också där i morse. Han skrev en artikel om saken.

I artikeln påpekar Oldenburg att ”Samtliga partier i landstingets trafiknämnd var överens om att införa skip stop-trafik.” Det kan vara värt att påpeka detta, eftersom det nu i efterhand finns lokalpolitiker som försöker få det att låta som att de varit negativa till skip-stop redan från början. Det stämmer inte. Det har nu utbrutit någon sorts tävling i att vara bäst på att stå på Solnabornas sida i detta.

För egen del konstaterar jag att det förslag till förändringar som SL presenterades för kommun- och landstingspolitiker runt om i länet framställde saken i en bättre dager än den verklighet vi nu fått se.

Vi fick välja mellan två alternativ. Antingen jämn trafik eller skip-stop. Jag tycker egentligen om tanken på skip-stop som ju innebär att resenärer som ska åka längre sträckor får kortare restid om de tar ett s.k. X-tåg (som hoppar över vissa stationer).

När vi politiker här i Solna förordade skip-stop så framgick INTE att det alternativet skulle medföra halverad turtäthet i högtrafik. Hade det framgått i underlaget så hade vi självklart förordat jämn trafik i stället.

Nu sägs det från SL att det för trafikåret 2018 är kört. Den tidtabell vi nu har kommer att gälla i 12 månader. Det går inte att ändra på hur gärna man än vill, sägs det.

Jag kommer för egen del att försöka ta reda på om det verkligen är helt kört. En amatör som jag är i sammanhanget tycker ju att det borde gå att, åtminstone för Ulriksdals station, återgå till jämn trafik så att turtätheten i högtrafik blir oförändrad jämfört med hur det var fram till i lördags. Det finns också något som heter ”insatståg” som bör gå att sätta in för att förbättra situationen i Ulriksdal. Tänker jag.

Många säger åt oss lokalpolitiker att vi måste tala våra kollegor i landstinget tillrätta. Självklart har vi pratat med dem. På allvar. Den typen av dialoger tror jag att lokalpolitiker i många kommuner och från alla partier haft den senaste tiden.

Liberalerna i landstinget har väl egentligen ingen annan syn på detta utan känner också att de tåglägen som SL borde ha fått brann inne när Trafikverket lade sitt stora pussel och tilldelade SL mindre kapacitet än vi alla hade räknat med.

Under alla omständigheter gäller det nu att inför nästa trafikår (som börjar i december 2018) få till en bättre turtäthet i högtrafik för Ulriksdals station. Det är alla partier i Solna överens om – men det var bara Liberalerna som stod vid Ulriksdals station 1,5 timme i morse och pratade med arga resenärer.

I själva sakfrågan – skip-stop eller ej vid Ulriksdals station – tycker jag så här:

 • Jag har inget emot skip-stop. UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DET INTE MEDFÖR FÖRSÄMRAD TURTÄTHET I HÖGTRAFIK JÄMFÖRT MED DEN VI HADE TILL OCH MED DEN 9/12 2017. D.v.s. 8 avgångar per timme. Skip-stop innebär att man kan införa X-tåg som ger kortare restid för de som reser längre sträckor.
 • När vi ställdes inför ett val mellan skip-stop och jämn trafik så framställdes det som att vi kunde få skip-stop-alternativet med bibehållen turtäthet i högtrafik (med 8 avgångar per timme). På de premisserna förordade jag skip-stop, trots att jämn trafik skulle ha givit FLER avgångar i högtrafik (med 12 avgångar per timme).
 • I efterhand har det ju visat sig att kapaciteten totalt sett är lägre än den vi alla räknat med. Det betyder väl i praktiken att jämn trafik med 12 avgångar per timme är ett alternativ som inte finns.

Läs också flygbladet som vi delade ut.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 4 kommentarer