Min syn på betänkandet ”En inkluderande kulturskola på” från kulturskoleutredningen

Idag, den 24 oktober 2016, levererade Kulturskoleutredningen sitt betänkande till regeringen. Betänkandet finns att läsa i sin helhet (327 sidor) här med en sammanfattning av förslagen på sidorna 11-20.

Nedan redogör jag för min syn på de olika delförslag som utredningen formulerat där jag inkluderar sidhänvisningar till texten i betänkandet. Jag kommenterar också flera av utredningens förslag utifrån Solnaperspektiv.

På det hela taget föreslår utredningen flera bra saker. Men den saknar också ett par komponenter som hade gjort gott för kulturskolornas verksamheter runt om i landet.

Mitt sammanfattande ”betyg” står i slutet av blogginlägget.

Foto: Anders Wiklund/TT

Foto: Anders Wiklund/TT

Utredningen föreslår inte en nationell ”kulturskolelag” (s 11)

För Solnas del skulle det antagligen inte göra någon större skillnad om kulturskolan gjordes obligatorisk genom lag eftersom vi redan har en väl utvecklad kulturskola av hög kvalitet. Det faktum att man inte föreslår en lag bekymrar nog i stället de som bor i små kommuner i glesbygd där det finns alltför många exempel på att kulturskoleverksamheterna inte är tillräckligt ambitiösa.

Samtidigt tycker jag att kommunalt självstyre är viktigt. Om man ändå skulle införa en nationell lag på området, så vore det bäst att samtidigt överföra huvudmannaskapet till staten.

Vad jag inte vill se är ytterligare ett exempel på att riksdag och regering ställer statliga krav på kommunerna utan att staten också skickar med de pengar som det skulle kosta ute i kommunerna att uppfylla kraven. Sådana nationella krav har vi redan alltför många att hantera i kommunerna.

Utredningen pekar på att kulturskolan behöver bli mer inkluderande (s 12)

Jag förstår att det runt om i landet är lätt hänt att barn med funktionsnedsättningar, som är födda i andra länder och som lever i socialt utsatta familjer deltar mer sällan i kulturskoleverksamheterna.

Det är viktigt att kulturskolorna blir mer inkluderande och därför är det bra att utredningen föreslår att man på nationell och regional nivå tar en del av ansvaret för att angripa denna utmaning.

I Solna påstår jag att vi ligger väl framme. Exempelvis deltar barn och ungdomar med funktionsnedsättning sedan några år tillbaka i ”Funkismello” genom en uttagning som Solna Kulturskola ordnar. Dessutom flyttar vi inom kort Solna Kulturskola till nya lokaler som medför bättre tillgänglighet. Men säkert finns mer att göra.

Nationella mål för kulturskoleverksamheten och nationellt kulturskolecentrum (ss 12, 203-, 209-)

Det är bra att man formulerar nationella mål för kulturskolorna och att man inrättar ett nationellt kulturskolecentrum för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Det tror jag är ett bra sätt att motverka den tendens vi idag här där 290 kommuner i alltför hög utsträckning ska uppfinna samma hjul om och om igen.

Däremot är jag kritisk emot ett par av de mål som utredningen föreslår.

 1. Dels föreslås att alla kulturskolor ”ska ha verksamhet inom tre eller flera konstuttryck”. Det tror jag kan bli tungt för många av de mindre kommunerna i glesbygd. Jag hade föredragit att man låter den enskilda kommunen eller kulturskolechefen avgöra detta baserat på ortens traditioner och hur elevunderlaget ser ut. Jag argumenterar inte utifrån Solnas situation. Här har vi redan ”full stege” med musik, teater, bild och dans. Fyra olika konstuttryck som vi avser att behålla.
 2. Dels står att man ska ”tillämpa en pedagogik som utgår från barnets egna erfarenheter och intressen”. Vad är det för gallimatias? Går det ens att förstå? Vi är på väg ifrån flumskolan på för-, grund- och gymnasieskolans område. Låt oss nu inte börja med det inom kulturskolans värld!

Övriga föreslagna mål har jag inga invändningar emot och de förefaller i flera fall vara självklarheter som ingen rimligen kan säga emot.

Nya utbildningsvägar (ss 16-19, 240-)

I de samtal jag haft med kulturskolechefer och kulturpolitiker runt om i landet har det framgått att en av de största utmaningarna är att på sikt kunna säkerställa att man har tillgång till personal med rätt kompetens. Utredningen slår också fast att kulturskolorna är i behov av pedagogisk kompetens som dagens högskoleutbildningar inte tillhandahåller. Utredningens förslag att inrätta en ny pedagogisk utbildning med inriktning på kulturskoleverksamhet är därför bra.

Dans i Solna (s 58)

Jag påstår ju att vi i Solna har en väl utvecklad kulturskoleverksamhet. Ett exempel på det är det positiva omnämnande dåvarande Solna musikskola får på sidan 58 där utredningen konstaterar att Solnas musikskola var en av de första i landet att lägga till dans som ett kompletterande konstuttryck. Idag har vi ”full stege” genom att vi har inte bara musik och dans, utan också teater och bild i vår verksamhet.

Samverkan mellan kommuner (ss 97-98)

Det här är ett område där jag är besviken på utredningens slutsatser. De räknar egentligen bara upp och beskriver kort ett antal exempel på samverkan mellan kommuner på några platser runt om i landet. Men här uttrycks inte någon ambition om att den här typen av samarbeten kan och bör utvecklas.

Det är roligt dock att det samarbete som vi etablerat mellan kulturskolorna i Solna och Sundbyberg omnämns i utredningen (s 97). Jag känner mig lite som pappa till det eftersom jag under mitt första år som Kultur- och fritidskommunalråd bjöd in mig själv till Jonas Nygren (S) och Maria Bohman (KD) som då var de styrande i Sundbyberg och föreslog att vi skulle göra just detta: Fördjupa samarbetet och se över taxorna mellan våra båda kommuner. I ett möte som jag nyss hade med den nya ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg, Johan Storåkers (L), befästes detta och samarbetet kommer att utvecklas ytterligare.

Samverkan med kulturinstitutioner och övriga kulturlivet (ss 98-99)

Det här är ett annat område där utredningens betänkande är överraskande tunt. Det andas inga ambitioner alls. Det är som att de många kulturinstitutioner som finns runt om i landet inte är relevanta att ta med i bilden när man ska utveckla de kommunala kulturskolorna.

De samarbeten vi här i Solna har med exempelvis stiftelsen Filmstadens kultur och stiftelsen Ulriksdals Slottsteater (Confidencen) tycker jag är värdefulla och jag hade önskat att också kulturskoleutredningen hade insett det och kopplat in den typen av aktörer och relationer i sina resonemang.

Fristående aktörer (ss 147-148)

Här gör utredningen klart att man inte har några tankar på att man vill släppa in andra utförare. Hela utredningen talar om de kommunala kulturskolorna som om det är det enda möjliga sättet att organisera verksamheten.

När man för resonemang om ”andra aktörer inom området” så framställs de endast som ”komplement” till den kommunala kulturskolan. I övrigt beskrivs bara problem och utmaningar. Detta gäller inte bara företag utan också föreningar och studieförbund.

Detta är trist. Jag är övertygad om att man i många kommuner skulle vara betjänta av att kunna anlita externa utförare. Jag är för egen del intresserad av att se på ett system för ”kulturskolepeng” så som man har i några kommuner runt om i landet.

Kulturskolerådet (ss 79-80)

Utredningen har uppenbarligen lyssnat på Kulturskolerådet. Det är bra. Jag har varit i viss kontakt med Kulturskolerådet och läst vad de skrivit. Noteras kan att ordförande i rådet tillika är vår egen kulturskolerektor här i Solna, Inger Carlonberg. De har gjort ett bra arbete och levererat värdefull input till utredningen som jag är glad att de har tagit till sig.

Kulturskolerådet har kommenterat utredningen här.

Ett sammanfattande betyg från mig

Bra förslag men med avsaknad av ambition på ett par viktiga områden och med lite väl stora inslag av självklarheter.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tallarna norr om Råstasjön

Tekniska förvaltningen i Solna har låtit förstå att man tänker sig att såga ner ett antal lövstäd norr om Råstasjön för att bereda ett antal tallar bättre livsbetingelser.

Tallarna är gamla och skyddsvärda enligt en naturvärdesinventering, så det är egentligen inget konstigt med det. Men också lövträden har sina kvaliteter. Bland annat utgör se boplats för häckande fåglar och de bidrar tills ett insektsliv i området som fåglar och fladdermöss är beroende av.

Här verkar det vara så att två olika naturvärden står emot varandra. Tallarna & Lövskogen.

blandskogen-1024x504

För egen del tycker jag att man…

 1. …måste ha ett grundligt ekologiskt grundat beslutsunderlag innan man går vidare. Underlag likt de naturvärdesinventeringar som gjorts och som möjligen kan vara på gång.

  Jag har inte forskat i hur förvaltningens beslutsunderlag ser ut. Det är ju inte ”min” nämnd/förvaltning det handlar om. Det är högst troligt att de har gjort en ordentlig genomlysning och kartläggning av för- och nackdelar med att ta ner lövskog för att värna tallarna.

 2. …inte ska glömma att staden förfogar över egen kompetens på området. Kommunekolog och inhyrda specialister har värdefull kompetens och jag har svårt att tänka mig att de skulle ha suttit och ”tyckt” eller ”gissat” sig till vilka åtgärder som är de bästa.
 3. …bör involvera de kunniga personer som engagerat sig i frågan om Råstasjön och naturreservatet. Då menar jag inte de allra mest högljudda som ”tycker” saker, utan de som har kunskaper på området och som faktiskt kan bedömas veta vad som är rätt. Naturskyddsföreningen är en sådan. Johan Lind och Magnus Enquist kan vara andra.
 4. …inte ska glömma att samma tallar användes i debatten från nätverkets sida när man argumenterade emot byggnation i området. Då var de väldigt skyddsvärda. Nu behöver de tydligen inte skyddas. Det visar att frågan inte är enkel att avgöra.
 5. …ska veta att saken inte har varit uppe till beslut i någon politisk församling. Somliga försöker få det här till en politisk fråga, men det är det alltså inte. Det handlar om löpande skötsel av ett av stadens många grönområden.
 6. …måste se till att sköta kommunikationen på ett bra sätt. Innan några gula plastremsor eller gummor & gubbar med sågar eventuellt visar sig i skogen så skall saken ha informerats om.
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | 1 kommentar

Långsiktigt arbete lönar sig: Vårdcentral och apotek till Frösunda!

Nästa månad får vi både vårdcentral och apotek hit till Frösunda. Det är bra!

Det här är efterlängtat av många. Det vet jag dels efter att ha genomfört två personvalskampanjer med Frösunda som bas och dels efter att ha varit ordförande i föreningen Vi i Frösunda under några år.

naiaqti2x3wgoc0p77pvewizyu6aj1f

Foto: Leif Oldenburg, tidningen Vi i Solna

Jag har alltså varit i ständig kontakt med många boende och företag i området. Ett önskemål som framförts av främst boende men också företag har varit just detta att man vill ha en vårdcentral i området. Ett annat har varit behovet av ett apotek.

I och för sig har jag väl inte hört någon klaga på den vårdcentral som vi har i Hagalund. Den fungerar alldeles utmärkt. Personalen är fantastisk och servicenivån hög. Men avståndet är lite väl stort. Samma sak med de apotek som finns i Solna C. De är bra, men en bit bort.

Frösunda har ju trots allt växt till en stadsdel med c:a 6.000 invånare och vi omges av barriärer som E4, Frösundaleden, järnvägen och Enköpingsvägen/fd E18. En vårdcentral och ett apotek någonstans längs Gustav III:s Boulevard som är huvudgata genom området har många tyckt skulle vara en självklar service.

Samtidigt har jag i kontakter med fastighetsägare i området många gånger påmint om detta. Det ska ju till lite speciella lokaler för att en vårdcentral ska kunna husera där. Vatten och avlopp i varje undersökningsrum är en sådan sak som gör att man inte kan flytta in i vilken ledig lokal som helst.

Nu ska jag inte ta åt mig alltför mycket av äran, men jag kan lova att jag har legat på och hållit trycket uppe i frågan från våren 2010 och framåt. Tillsammans med andra. Kul att det till slut ger resultat!

Samtidigt visar det att sådana här saker måste man jobba uthålligt och långsiktigt med.

Vem vet – en vacker dag har vi mödravård, hundrastgård och en 2:a livsmedelsbutik i Frösunda också…

Läs om saken i Vi i Solna

Läs om saken i Mitt i Solna

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 6 kommentarer

Sommartal vid Charlottenburgskvällen

Jag bjöds in att hålla årets sommartal hos Hembygdsföreningen i samband Charlottenburgskvällen den 2 juni 2016. Nedan mitt tal – ungefär som det lät.

13336137_10153836539318842_1701108155048309774_n

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | 2 kommentarer

Förbättrade öppettider på Solnas bibliotek

Från och med mars i år förbättrar vi bibliotekens öppethållande – både i Solna centrum och i Bergshamra.

Det är helt i linje med min och Liberalernas strävan att våra bibliotekstjänster ska vara tillgängliga för så många som möjligt. Eftersom vi alla har olika livspussel och tider så kan en extra timmes öppethållande vara det som avgör om man också har möjlighet att besöka biblioteket eller ej. Ett annat exempel är att vi tidigare i år fattade beslut om att göra det möjligt för papperslösa att skaffa lånekort och på det sättet använda bibliotekets tjänster.

BIBLIO-1

Vid stadsbiblioteket i Solna C görs följande förbättringar:

 1. Lördagsöppet förlängs med en timme så att vi håller öppet 11-17 (tidigare 11-16).
 2. Söndagsöppet förlängs med en timme så att vi håller öppet 11-16 (tidigare 12-16).
 3. Säsongen för söndagsöppet förlängs med två månader så att det är söndagsöppet september-april (tidigare oktober-mars).

Vid biblioteksfilialen i Bergshamra C görs följande förändringar:

 1. Vi öppnar på måndagar klockan 10-17 året runt (tidigare stängt på måndagar).
 2. Vi stänger på söndagar (tidigare öppet 11-15 under 8 månader).

  ”Nettoeffekten” blir att öppethållandet ökar med 3 timmar per vecka och att öppettiderna mer följer besökarnas efterfrågan.

Summa summarum medför dessa förändringar att öppethållandet ökar med 350 timmar under ett helår.

Peter Edholm (L)
Kultur- och fritidskommunalråd i Solna
0707-372008

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Robert Broberg – minneskonsert på G

Igår fick jag nöjet att leda ett möte som kändes ovanligt kreativt och upplyftande.

I stadshuset i Solna träffades en inbjuden grupp personer som planerar för en minneskonsert för Robert Broberg. Broberg föddes och bodde ju stora delar av sitt liv i Solna. Att en minneskonsert hålls i Solna och att staden medverkar på något sätt är ju därför naturligt.

Gruppen har haft flera möten men nu börjar det formeras en tanke som känns bärkraftig. Där fanns bred uppslutning från alla de krafter som behöver samverka för att det ska bli av och bli bra – familj, vänner, artistkollegor, stadens tjänstemän, en tilltänkt arena, ett produktionsbolag. Och inte minst Janne Schaffer som varit med förr när artistkollegor ska uppmärksammas efter sin bortgång.

Foto: Jan Düsing (publicerad i Expressen)

Foto: Jan Düsing (publicerad i Expressen)

För mig, som är född på 60-talet, är Robert Broberg en av de där stora gestalterna som ”alltid har funnits och alltid ska finnas” – tillsammans med Monica Zetterlund, Beppe Wolgers, Hasse & Tage, Astrid Lindgren och alla de andra ”fixstjärnorna”. Mina starkaste minnen av Robert Broberg är från min barndomstid. Ingela, lalalalala, Åpp-å-poppa, Huppigupptäcksfärd, Maria Therese, Uppblåsbara Barbara, medverkan i barnprogram, eller i shower som kanske egentligen inte var barnprogram – men som jag drogs till i alla fall.

Brobergs storhet beskrevs väldigt väl av Karamelodiktstipendiets jury som tilldelade honom stipendiet 1989:

”För att han i decennier lyckats bana en ensamväg genom underhållningsdjungeln vid sidan av gängse röjare, ofta ett par takter före – och för att han, styrd av skärpt iakttagelseförmåga, lyhörd musikalitet och burlesk humor, framgångsrikt designat och solobefolkat sin alldeles personliga manege.”

Jag är glad över att få vara med i den här ”hubben” av idéer och engagemang runt en minneskonsert och tror att det kan leda till något riktigt bra.

Tack också till Tobias Östberg som förra året skrev ett nämndinitiativ om detta och lämnade in till Kultur- och fritidsnämnden och självklart också till mina Allianskollegor i KFN som höll med mig om att det var en bra idé som vi vill ta vara på (trots att den kläcktes på andra sidan av blockgränsen).

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Solnas kulturskola rankad bäst i länet

Det upprättas ganska många olika rankinglistor som jämför landets 290 kommuner. I just denna, som gäller ”Bästa musikskolekommun”, har Lärarförbundet sedan några år tillbaka jämfört alla Sveriges musikskolor/kulturskolor.

Solna_kulturskola_logga
Solna kulturskola hamnar i år på plats 80 i riket
och på en hedrande
1:a plats bland länets 26 kommuner!

Tabell

De kriterier som ligger till grund för undersökningen är följande tre (som har viktats lika):

 1. resurser till musik- och kulturskolan (kronor per invånare i åldern 7-15 år)
 2. avgifter för musik- och kulturskolan (medelavgift som tas ut i kommunen)
 3. andel elever i frivillig verksamhet (andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i musikskolan.)

 Läs mer om rankingen på Lärarförbundets hemsida.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , | 1 kommentar