Naturreservatet vid Råstasjön tar form

Jag är oerhört nöjd med och stolt över att vi har kommit så långt att vi nu kan presentera ett konkret förlag till hur ett naturreservat vid Råstasjön kan se ut!

Förslaget som fastställdes i kommunstyrelsen igår och nu går ut på samråd är väl genomarbetat. Det kommer, om det antas, att leda till att vi redan under 2018 kan börja inrätta ett fint reservat. Reservatet kommer att skydda växter och djur som finns i området och glädja tusen och åter tusen besökare.

Historiken

Tillsammans med ett par andra liberaler känner jag mig lite som pappa till att reservatet nu bildas och blir av. Redan 2012, i samband med att det fortfarande planerades bostäder vid Råstasjön, förde Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) fram idén att inrätta ett naturreservat vid sjön.

Det var Anne Utter (L), Anders Ekegren (L) och jag som drev på frågan inom Alliansen. Det framgår inte minst om man söker ”Råstasjön” på Anders Ekegrens blogg eller på Frösundaliberalens (min) blogg.

(Om sanningen ska fram – och det ska den ju – så var Vänsterpartiet i Solna ute i den här frågan flera år före Liberalerna. De motionerade om att inrätta ett naturreservat redan 2006 (tror jag det var). Men det förslaget inkluderade inte Lötsjön i Sundbyberg, vilket Liberalernas förslag gjorde.)

Vi hade två tankar med att bilda ett naturreservat:

 1. Vi ville göra klart för alla att det inte fanns några avsikter att fortsätta exploateringen av mark vid Råstasjön efter att de 600-700 bostäderna hade byggts mellan sjön och Arenastaden. Kritiker hävdade nämligen att den bebyggelse som då diskuterades ”bara var början”.
 2. Vi ville signalera till bostadsspekulanter att de inte kunde flytta in och därefter ställa krav på att skog skulle tas ner för att de skulle ha sjöutsikt eller på att sumpmarken skulle dikas ut. ”Bosätter man sig granne med ett värdefullt naturområde, så får man acceptera vissa begränsningar”, tänkte vi.

Till en början var övriga Allianspartier i Solna skeptiska eller ointresserade. Vartefter månaderna gick så fick vi till slut med oss hela Alliansen på idén om att inrätta naturreservatet. Våren 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Därefter genomfördes ett antal naturvärdesinventeringar som utgör ett nödvändigt underlag inför det fortsatta arbetet.

Idag har vi ett förslag till hur reservatet ska avgränsas, inrättas och skötas. Där framgår vilka naturvärden det är som ska bevaras och vilka rekreationsvärden det är som är viktiga.

Det är detta förslag som jag nu är så stolt och glad över att det nu presenteras för Solnaborna som nu kan leverera in sina synpunkter.

Råstasjön (i Solna) och Lötsjön (i Sundbyberg)

De båda sjöarna har helt olika karaktär och skulle komplettera varandra på ett bra sätt när vi nu vill skapa ett reservat som innehåller både höga naturvärden och bra ytor för rekreation.

Vi gjorde armkrok med (L) i Sundbyberg som på sin sida av kommungränsen föreslog att man skulle inrätta ett naturreservat också där. (L) satt då i opposition i Sundbyberg och förslaget röstades ner av det (S)-ledda styret – ett styre som sedan dess har fallit och ersatts av ett styre där (L) ingår.

Nu har det lossnat också i Sundbyberg. Processen har dock gått lite trögare än i Solna. Här i Solna har vi valt att gå vidare på egen hand – utan att invänta Sundbyberg. Men idag fick jag besked ifrån Inger Gran (L) i Sundbyberg om att de har för avsikt att anta ett förslag i kommunstyrelsen om någon månad, så de ligger inte så långt efter.

Reservatets gränser

Reservatet föreslås omfatta mark och vatten enligt den här kartan där den svarta linjen anger gränserna:

Man kan naturligtvis ha synpunkter på exakt var gränsen för reservatet ska gå. Nätverket Rädda Råstasjön och en del oppositionspolitiker har föreslagit att man i vissa delar ska vidga området.

Det viktiga för mig är att man inom reservatet får med de områden som enligt naturvärdesinventeringarna har skyddsvärda kvaliteter. Det handlar om häckningsplatser för fåglar, födosöksområden för exempelvis fåglar och fladdermöss, växtplatser för flora, förekomster av uppväxta äldre träd, sankmark, vassruggar, skrattmåskolonin och annat som måste skötas om för att den biologiska mångfalden i området ska bevaras.

Sjövägen i väster ligger inte med i reservatet eftersom det skulle medföra onödigt extra krångel varje gång tekniska förvaltningen (som är väghållare) vill göra eventuella ändringar i anslutning till vägen. Den som tror att man, genom att lyfta in Sjövägen i reservatet, i nästa steg kan använda det som argument för att trafiken på vägen måste begränsas misstar sig. Det finns gott om exempel på mycket större vägar än den här som löper rakt igenom både naturreservat och nationalparker. Befintliga vägar, och särskilt när de som i detta fall används för utrycknings- och utrymningstrafik, har sin prioritet oavsett naturreservatsregler.

I nordväst och i söder är gränsen ”taggig” eftersom den där följer tomtgränser så att kommunens egen mark ligger i reservatet, medan andra markägares mark ligger utanför.

I övrigt, där gränsen följer mjuka linjer, följer den strandskyddszonen – d.v.s. 100 meter från strandlinjen.

Opposition och kritiker kommer helt säkert hävda att reservatet borde vara större, men jag tycker att den avgränsning som gjorts är rimlig. För mig är det viktigaste, som sagt, att reservatet inkluderar alla de delområden som enligt naturvärdesinventeringarna har djur- och växtliv som är värda att skyddas.

Skötsel av naturreservatet

Förslaget inkluderar en gedigen skötselplan. Den finns att läsa med start på sidan 12 i Samrådshandling Råstasjöns naturreservat.

Den förslagna skötselplanen är detaljerad och väl genomarbetad. Den innehåller förslag till vad som behöver göras i samband med att reservatet inrättas och hur det därefter ska skötas. Reservatet är då uppdelat i ett 40-tal delområden som framgår i olika färger enligt följande:

Vad händer nu?

Samrådet (= Solnabornas chans att lämna sina synpunkter) pågår under en tidsperiod som är väl tilltagen. Man har ända till den 10 september på sig att studera förslaget och skicka in sina synpunkter till staden. Se stadens information om samrådsförfarandet.

Liberalerna i Solna kommer sannolikt att författa ett eget remissyttrande där vi levererar några smärre synpunkter, men på det hela taget är vi mycket nöjda med förslaget som det ser ut.

Jag har gott hopp om att en stor majoritet av Solnaborna tycker detsamma.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Naturreservatet vid Råstasjön tar form

 1. etologen skriver:

  Kul att du känner entusiasm inför naturreservatet!

  Det finns en viktig poäng jag tycker du missar. Du skriver att du vill värna områden som i naturvärdesinventeringen markerats som viktiga, det är bra. Men då glömmer du att stora delar av området utanför den föreslagna gränsen har förstörts av byggena de senaste åren (ffa i nordöstra delen). Bygget kring Friends har alltså förstört områden som tidigare var värdefulla, och då kan självklart ingen inventering i världen identifiera dessa som värdefulla. Dessa förstörda områden utanför den föreslagna gränsen bör alltså ingå i ett framtida reservat och restaureras till tidigare skick, och då bli lika värdefulla som de var innan de förstördes av byggverksamheten. Jag har all info med flygbilder etc om du är intresserad av detaljerna.

  Det är fantastiskt att reservatet ska bli av!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s