Jag vill återplantera skog nordväst om Råstasjön! Solnas (S)-politiker verkar vilja bygga bostäder i stället?

Nordväst om Råstasjön, i vinkeln mellan Sjövägen och Råsta strandväg, finns en tomt där det tidigare låg en bensinstation (Uno-X). Lite längre österut, närmare tennishallen, finns f.d. Folkets Hus.

Riksbyggen i NVJag vill att man ser på möjligheten att i det här området ta bort så mycket som möjligt av de grusade och asfalterade ytorna – kanske också bebyggelsen – och att man återplanterar växtlighet.

 

 

 

Går man tillbaka ett antal år i tiden så har det funnits planer på att bygga bostäder i området. Det framgår av stadens fördjupade översiktsplan från 2007 (s 15) och senare av förslag till detaljplan från 2012.

För egen del var jag inledningsvis positiv till bebyggelse just där. Men när jag sedan läste resultatet av den inventering av naturvärdena i området som Solna stad lät göra, så ändrade jag mig. Nu är jag glad över att vi kunnat medverka till att dessa hus i ett senare skede har utgått ur planförslaget. Se ett tidigare blogginlägg där jag resonerar om detta.

De naturvärdesrelaterade huvudsakliga skälen till att det inte är lämpligt att bebygga området är två:

 1. Kompletterande inventeringar av området har visat att artrikedomen i området är beroende av att man inte gör intrång här.
 2. Området är viktigt för att utgöra en spridningskorridor mot Järvakilen norr om Enköpingsvägen (tidigare E18).

När jag idag återigen besökte den här tomten så insåg jag att man egentligen bör gå längre än att bara låta bli att bygga bostäder. Ska området fungera som spridningskorridor och vara till nytta för artrikedomen vid Råstasjön då behövs mer radikala åtgärder – som att återplantera skog.

På det viset skulle Råstasjöns naturområde kopplas ihop tydligare med grönområdena väster om Sjövägen och norr om Enköpingsvägen. Företrädare för Nätverket Rädda Råstasjön har förklarat hur viktig spridningskorridoren upp mot Järvakilen är både för växter och djur. Naturvärdesinventeringen bekräftar detta.

Just nu pågår en diskussion om turerna runt en nyligen genomförd försäljning av den här marken. Diskussionen handlar om lojaliteter, eventuella jävssituationer för (S)-politiker och (S)-anknutna föreningars intäkter i mångmiljonklassen som skulle bli resultatet om man bygger bostäder i området. Den diskussionen förs bland annat offentligt i öppna brev mellan de högsta företrädarna för Alliansen och för (S) i Solna.

Öppet brev från Alliansens företrädare.
Svar från de båda inblandade (S)-politikerna.

I den här brevväxlingen får vi ett mycket intressant besked från (S).

Alliansen har tagit tydlig ställning EMOT att bygga bostäder i det NV hörnet. Det liggande förslaget från Alliansen ser ju ut så. Inga hus i NV. Vad vill då (S)? Ja, svaret kom idag. De skriver i sitt svar på det öppna brevet från Alliansens företrädare att de…

…”inte tagit ställning till om tomten skall bebyggas eller hur”

Tack för det beskedet! Jag tycker inte att man kan tolka detta på annat sätt än att (S), om de har något inflytande efter valet, kommer att verka för att man bygger bostäder på tomten. Det första steget är ju redan genomfört genom att tomten nyligen såldes till Riksbyggen. Riksbyggen lär väl inte ha köpt tomten för 10 miljoner kronor för att sedan låta den stå orörd.

Råstasjön 2014-02

De röda markeringarna visar de hus som togs bort när förslaget reviderades efter samrådet där (FP) och många andra var kritiska till så många som 1.800 lägenheter.

Inom område 4 ligger den tomt som nu sålts till Riksbyggen och där (S) troligen bygger bostäder om de får inflytande efter valet i höst.

Slutsats 1: En röst på (S) i höstens kommunalval medför risk för att Riksbyggen tillåts slutföra sina planer på att bygga bostäder i den allra känsligaste delen av området. Det NV hörnet är (återigen enligt naturvärdesinventeringen) det allra mesta värdefulla och känsliga. (S) försöker i stället fokusera debatten på husen i den andra änden av sjön – mellan Friends Arena och Råstasjön. D.v.s. den del av området som i samma naturvärdesinventering pekats ut som det allra minst värdefulla.

Slutsats 2: En röst på (MP) eller (V) medför samma risk eftersom (S) i en eventuell rödgrön majoritet skulle vara helt dominerande. (S) är betydligt större än (MP) och (V) tillsammans.

För att ytterligare stärka naturvärdena i NV vill jag dessutom att man på sikt river upp Sjövägen på en sträcka från korsningen med Råsta strandväg till sjöns SV hörn (där hägrarna matas på vintrarna) samt att man inrättar ett naturreservat som omfattar både Råstasjön och Lötsjön i Sundbyberg.

Läs Anders Ekegrens inlägg om just detta med Socialdemokraternas dubbelspel.

Läs mina tidigare blogginlägg om Råstasjön och Anders Ekegrens inlägg om Råstasjön.

 

Peter Edholm (FP)

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

30 kommentarer till Jag vill återplantera skog nordväst om Råstasjön! Solnas (S)-politiker verkar vilja bygga bostäder i stället?

 1. I.R. skriver:

  Vad tycker du om WWFs senaste film om att Råstasjön ska bevaras?
  Det finns väl en anledning till att WWF utsåg Råstasjön till en pärla i
  Stockholms län! WWF kunskap om att Råstasjön behöver skyddas extra
  bygger på stor gedigen kunskap det kan vi nog alla vara överens om!
  Just nu har 18803 skrivit under namnlista och den fylls hela tiden på.

  Gilla

 2. Staffan Halldin skriver:

  Peter,
  Det går knappast att att med rent samvete att bara köra på med att genomföra denna detaljplan precis innan valet, med den massiva kritik som finns.Över 18500 namnunderskrifter och mer än 95 % av de 550 yttranden som kommit in på detaljplanen, är kraftigt negativa och även Sundbybergs kommun anser att detaljplanen är oacceptabel. Frågan är såklart både mellankommunal och även ett regionalt intresse med tanke på att Råstasjöns utsetts till Stockholmsregionens mest skyddsvärda naturplats av WWF 2013. Rekreations- och naturvärdena är unika för hela Sverige för urbana miljöer. Kommunen erkänner själva på flera av de negativa yttranden, att både skrattmåskolonin och den rödlistade brunanden är hotad om detaljplanen genomförs. Även den rödlistade mindre hackspetten m.fl arter är starkt hotade, och kommer sannolikt försvinna, vilket inte minst etologen Johan Lind visar i denna utmärkta blogg.
  http://etologen.wordpress.com/2014/05/28/rastasjon-solna-kommun-och-kreativ-naturvardspolitik/

  Jag undrar om du besökt området nu under försommaren, där man vill inkräkta på strandskyddet, för det är en grön naturidyll med tät vegetation fylld med fågelsång från näktergal m.m. rofyllt med ett svalkande klimat som utgör ett viktigt skydd från arenan.

  Du kan inte hänvisa till att s inte givit besked om nordvästra hörnet, när sannolikt de partier som vill stoppa all bebyggelse i, det redan lilla och starkt naggade i kanten, området, som är oerhört känsligt och får irreversibla skador om detaljplanen genomförs, kommer bli valets stora vinnare i september. Att i detta läge då forcera fram ett beslut precis innan valet,,är så odemokratiskt att man saknar ord.

  Gilla

 3. Julle skriver:

  Ur rekreationsvärdessynpunkt verkar det betydligt rimligare att bygga högst upp i nordvästra hörnet än att tränga långt ned mot vattnet i sydöstra hörnet. Sedan fattar jag inte vilket problemet är med att bygga något enstaka hus på en plats där det redan finns bebyggelse. Om du vill bevara en stor kil mot Järvafältet tar jag det som ett tecken på att vi glömma ny bebyggelse längs med Enköpingsvägen som framtida stadsgata.

  Redan från början borde ni ha bestämt över blockgränsen att bygga längst ut i kanterna minus midjan, utanför strandskyddet. Då hade beslutet redan varit taget och Länsstyrelsen skulle inte stoppa planen.

  För det är väl helt uppenbart att detta inte kommer att godtas av Länsstyrelsen?

  Gilla

  • Jo, om man isolerar rekreationsaspekten så har du delvis rätt. Men när du säger att man med nuvarande plan bygger ”långt ner mot vattnet i det sydöstra hörnet” så ska man veta att den yta som bebygg inte på långa tider har kunnat användas för några rekreationsändamål. Detta med tanke på den naturtyp (med inslag av grusade ytor) som funnits där.

   När det gäller kilen mot Järva så blir det säkert en ny diskussion om avvägning mellan naturintressen och behov av bostäder och god bebyggd miljö den dag man aktualiserar planer på bebyggelse längs Enköpingsvägen. Jag är positiv till att vi konverterar gamla E18 till stadsgata och har föreslagit det. Men det behöver ju inte betyda att man bygger en sammanhängande mur av höga hus längs vägens hela sträckning. En varsam hantering och balansering av intressena får väl göras där – precis som vid Råstasjön.

   Om Länsstyrelsen godtar eller inte godtar planen återstår att se. Jag är inte tillräckligt insatt i miljörätt för att våga sia om hur de kommer att ställa sig.

   Gilla

   • Julle skriver:

    Tack för svar! Störningarna i det sydöstra hörnet handlar väl mer om synintryck, i synnerhet som de högsta husen hamnar närmast vattnet. I nordöst kommer inte bebyggelsen att synas. Sedan undrar jag fortfarande om det kan stämma att ekosystemet kollapsar för att man ersätter ett befintligt hus med ett nytt i detta hörn.

    Är lite rädd att man schabblar bort Enköpingsvägen pga den här märkliga iden med spridningsvägar och gröna korridorer. Vad som behövs i detta område är urbana spridningskorridorer om något. Men det kanske går att förena.

    Vad jag tänker på är byggnation inom strandskyddet med hänvisning till bostadsbrist. Om det skälet skulle godtas så finns inte strandskyddet längre i Stockholmsregionen. Vilket är helt ok för mig, jag tycker att iden om strandskydd är tvivelaktig i stadsområden och motverkar syftet att tillgängliggöra vatten för invånarna. De mest tillgängliga sjönära områdena i Stockholm är de som är bebyggda, t.ex. Strandvägen. Men så lär inte Länsstyrelsen resonera. De har väl redan gett förhandsbesked om att bostadsbrist inte är ett tillräckligt tungt vägande skäl för att åsidosätta strandskyddet. Har för mig att jag läst det någonstans. Isf är liggande förslag dödfött.

    Gilla

   • Julle,

    Ekosystem

    Nej, jag tror inte att ekosystemet kollapsar på grund av något enskilt hus eller kvarter. (Det är nätverkets ståndpunkt, men den uppfattningen delar jag inte.)

    Men för många hus i de delar som är känsligast kommer självklart att medföra att den biologiska mångfalden minskar. En balansgång alltså – som så många gångar annars.

    Gröna samband / spridningsvägar

    Idén om spridningsvägar och gröna korridorer tycker jag inte är så märklig. Ta till exempel de många fågelarter som finns vid Råstasjön. De har sina födosöksområden där de ”tål” att området är fragmenterat och uppdelat i olika delar. Att en lokalgata genomkorsar området är inget problem. En motorväg ett lite större problem. Ett bostadsområde + en rangerbangård + en väg som gör att det är hundratals meter mellan grönytorna blir ett påtagligt problem.

    Samma sak är det med många andra djurarter. Insekter, grodor eller vad det nu är. Växter har sin motsvarande utmaning när det gäller spridning av frön och sporer.

    Poängen är att en sammanhängande skärm av bebyggelse/infrastruktur norr om sjön gör den isolerad och flera arter vid Råstasjön skulle då hotas.

    Jag tror ändå att det går att hitta en medelväg där man förenar de båda intressena. Enligt de biologer jag talat med kan gröna samband upprätthållas även om det finns bebyggelse. Hushöjder, hur huskropparna är orienterade och materialval i fasader spelar också in. Exempelvis flyger fåglar tämligen obehindrat över eller genom ett bebyggt område om det är rätt utformat.

    Strandskyddet

    Många verkar tro att strandskyddet enbart är till för att skydda växt- och djurliv nära vatten. Så är det ju inte. Ett annat syfte är att tillförsäkra allmänheten tillträde till stränder.

    Wikipediaartikeln om ”Strandskydd” har sammanfattat det hela bra:

    ”Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, som inte ska missgynnas av exempelvis stängsel, murar, bryggor, golfbanor eller byggnader.”

    Mot den bakgrunden OCH det faktum att det mellan Evenemangsgatan och sjön finns väldigt lite av naturvärden att värna OCH det faktum att stora delar av marken under en tid redan varit ianspråktagna (grusade ytor, upplag, baracker, P-platser, betongstation o.s.v.) så tycker jag att det kan vara OK att bygga där.

    Om Länsstyrelsen inte tycker att marken är att betrakta som ”tillräckligt ianspråktagen” (för det är väl det saken handlar om nu) så böjer jag mig självklart för det. Men det bör prövas och tills saken är avgjord tror jag inte att liggande förslag är dödfött som du säger.

    Gilla

   • Kees skriver:

    Hej Peter,
    Det är viktigt att komma ihåg att det är Solna stad/PEAB som tagit marken i anspråk genom betongstationen, byggbaracker, p-platser och upplaget för byggmaterial för Arenastaden. Här har staden beviljat tillfälliga bygglov för verksamheter som man sedan hänvisar till för att nu kunna bygga inom strandskyddat område. Verksamheterna är högst temporära och det kommer inte vara några problem att återställa marken för rekreationsändamål, och som buffertzon för fågel- och växtliv. En sådan buffertzon kommer verkligen att behövas när (den redan beslutade delen av) Arenastaden är utbyggd och de fem 21-våningsskraporna framför arenan är klara.

    Jag och 18300 andra delar inte din uppfattning om att det går att ”förena de båda intressena”.

    Vänliga hälsningar,
    Kees

    Gilla

   • Kees,

    De ”ianspråktagna” ytorna används idag för ändamål som är knutna till själva byggverksamheten i Arenastaden. Det är riktigt. Men innan dess har samma ytor under lång tid (i vissa fall decennier) använts av andra i andra syften. Trafikverket (tidigare Banverket), SJ och Jernhusen hör till dem som har använt ytorna. På den tiden fanns såvitt jag vet inga planer på bebyggelse i området. Att då tro att kommunen först skulle ha beviljat tillfälligt bygglov bara för att ett senare skede kunna bygga bostäder med hänvisning till att marken ändå är ianspråktagen … nej, det ser jag som en oseriös konspirationsteori.

    När det gäller den ”buffertzon” som du vill ha mellan Arenastadens bebyggelse och sjön, så har vi helt enkelt olika syn på den saken. Du bedömer tydligen att den behövs för att för fågel- och växtliv. Jag anser (efter att ha läst naturvärdesinventeringen) att det fungerar ändå.

    Gilla

  • Kees skriver:

   Hej igen Peter,
   Det stämmer som du säger att delar av ytorna tagits i anspråk redan tidigare, men det är också ett faktum att de ur byggherrarnas synpunkt allra mest attraktiva delarna närmast sjön (byggbarackerna och ”Nisses stig”) inte nyttjats förrän helt nyligen. Kommunen har i det ena fallet beviljat ett tillfälligt bygglov på strandskyddat område, och har i det andra fallet under 2012 anlagt en grusad väg rakt ner mot Råstasjön utan den dispens som miljöbalken 7 kap. 15 § kräver (polisanmält 2013, under utredning).

   När det gäller buffertzonen som du bedömer inte behövs för fågellivet är det intressant att läsa vad som står i Solna kommuns egen planbeskrivning som låg till grund för beslutet 21 maj i SBN (s 12):

   ”De grusade ytorna är alltså inte ianspråktagna i den mening att det står en byggnad där. Härmed skulle man kunna tänka sig att istället för bostadsbebyggelse låter man vegetation återetablera sig. Långsiktigt bedöms karaktären på naturmarken bli snar- lik den som ligger i anslutning till områdena, dvs. vegetation som etableras på rude- ratmarker med fyllnadsmassor och som på sikt blir relativt tät och snårig. Värdet på själva vegetationen kommer troligtvis inte vara hög ur ett ekologiskt perspektiv. Värdet ligger i så fall i att Råstasjöns naturområde blir större och på så sätt skapas en större buffert kring dagens ekologiska funktioner. Detta skulle troligtvis gynna vissa fågelarter, t.ex. näktergal, som trivs i täta skogar.”

   Vänligen,
   /Kees

   Gilla

 4. David skriver:

  Om man river upp Sjövägen kommer det att resultera i ökad trafik på Vintervägen, utöver den mycket kraftiga trafikökning som Mall of Scandinavia kommer att generera. Utmed Vintervägen finns många boende i 50-talshus med fönster med dålig bullerisolering. Direkt bredvid vägen ligger också områdets enda lekpark, som kommer att bli myckt eftertraktad av de nya familjer som flyttar på Evenemangsgatan.
  Om Sjövägen kapas så kommer det inte heller finnas någon rimlig möjlighet att åka mellan Solna och E18 vidare norrut vid stora evenemang. Idag blockeras all trafik runt Arenan när folkmassorna är i rörelse och så kommer det bli i framtiden också. Om man inte kunde ta Sjövägen skulle störningarna från Arenan upplevas som mycket värre för många solnabor.
  Jag har svårt att se att djurlivets förutsättningar skulle förändras på något radikalt sätt av en kapad Sjöväg. Trafiken är begränsad utom vid rusningstrafik. Djuren rör sig mest på morgonen eller kvällen. Vägen är smal, delvis enfilig, utmed östra Råstasjön. Hela Djurgården är full av liknande vägar, och ändå är det en nationalstadspark.
  Så sammanfattningsvis: snälla. tänk till innan du verkar för att stänga av Sjövägen.

  Gilla

  • ankarstock skriver:

   David, ditt inlägg pekar på en väsentlig sak, Alliansen som inkluderar FP har inte tänkt på helheten. Att FP nu förordar ett reservat är populistiskt i syfte att döva sin eget samvete. Det som sker nu, med Rödingarna och den föreslagna byggnationen vid Råstasjön är ett monument över ett ledarskap som föraktar medborgaren.

   Gilla

   • Du verkar förutsätta att jag har ett dåligt samvete för något. Ett samvete som sedan behöver dövas. Jag kan informera dig om att det inte stämmer. Reservatstanken tilltalar mig utifrån att den hjälper till att skydda naturvärdena vid Råstasjön. Så enkelt är det.

    Du påstår att jag ”föraktar medborgaren”. Du har fel på den punkten också. Men det verkar vara den sortens bemötande man får från dig så fort man inte, i sakfrågan, tycker precis som du. Jag tycker att det är en sorglig ingång du har i den dialog jag försöker föra med dig och andra Solnabor.

    Gilla

  • David,

   Du har rätt i att man behöver ”tänka till”.

   Att stänga av Sjövägen är inget som man gör lättvindigt. Arenastaden genererar trafikflöden som framöver kommer att både öka totalt sett. Många ändringar görs i anslutningarna till området. Jag tänker på Signalbron, förbindelsen mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen och den nya rondellen vid Solna station.

   Därför har jag förespråkat att man hanterar Sjövägen i steg. Ett steg i taget där man löpande får utvärdera hur nästa steg kan se ut och när det ska tas.

   De steg jag ser framför mig är 1. Begränsa de tider då genomfartstrafik är tillåten (så som det var tills för ett tag sedan). 2. Behandla olika typer av trafik separata resonemang (tung trafik, genomfart, utryckning, SL-bussar, bussar till evenemang på nationalarenan, …) 3. Avsmalning …

   Men slutmålet tycker jag bör vara att kunna stänga av Sjövägen helt och allra helst riva upp den.

   Men självklart inte om det uppstår orimligt stora negativa konsekvenser på annat håll.

   Gilla

   • Urban naturvän skriver:

    Till Peter vill jag svara att du bör känna till den trafikutredning som helt nyligen har gjorts i samband med den nya detaljplanen för ”Del av Arenastaden, SBN/2011:1425” och som visar att Sjövägen inte behövs för att försörja Arenastaden, resten av Solna eller genomfartstrafiken. Där bedöms kapaciteten vara fullgod helt utan Sjövägen.

    Det som du med det här inlägget tycks förespråka är någon sorts ”trial and error”-taktik, vilket är en hållning vi bör undvika. En sådan attityd riskerar leda till beslutsimpotens. Låt i stället ta fram professionella kunskapsunderlag (vilket har gjorts i den här frågan!) och våga sedan fatta beslut. Annars är det ju dessutom pengar i sjön om ni politiker inte kan fatta beslut ens med dessa dyra konsultutredningar som grund.

    Bästa hälsningar
    Urban naturvän

    Gilla

   • Det du kallar ”trial and error” kallar jag ”observera verkligheten i stället för att blint lita till att en tidigare gjord trafikutredning har gissat rätt”. Det är ju trots allt så att en trafikutredning bygger på antaganden. Antaganden om saker som är svåra att förutse – nämligen människors beteende.

    Gilla

   • Urban naturvän skriver:

    Peter!
    Rätt eller fel att försöka arbeta kunskapsbaserat eller utifrån någon sorts ”kontinuerlig observation”, det är slöseri med skattepengar att låta ta fram konsultutredningar om man ändå inte tänker bry sig om resultaten.

    Gilla

   • Kunskapsbaserade beslut. Ja, självklart. Vad jag menar är att man OCKSÅ måste vara beredd att se vad som faktiskt händer ute i verkligheten.

    Gilla

  • Urban naturvän skriver:

   Men David, återigen, du har sannolikt inte missat att det nu finns en ny väg på den norra sidan av Råstasjön (?). Om du oroar dig för trafikstockningar vid stora evenemang är det naturligtvis inget som Sjövägen skulle kunna lösa. Du vet säkert också att två tredjedelar av Solnas trafik är ren genomfart, dvs. där fordonen har varken start- eller målpunkt inom staden. Det faktum gäller antagligen också för Sjövägen.

   Sjövägen i väster skär rakt igenom naturområdet Råsta/Löt och har varit en tillfällig lösning sedan fotbolls-VM 1958. Sjövägen som barriär påverkar inte enbart djurlivet som du skriver, du vet säkert att det också rör sig mycket folk mellan sjöarna.

   Ditt exempel med Djurgården är helt irrelevant, där finns ingen genomfartstrafik. Lustigt nog skulle ditt exempel bli mer relevant med Sjövägen avstängd – då kan man åka in- och ut i området, fram och tillbaka längs vägen precis som på Djurgården.

   Bästa hälsningar
   Urban naturvän

   Gilla

  • Urban naturvän skriver:

   För information vill jag också meddela att nätverket Rädda Råstasjön, med i nuläget ca. 18 500 underskrifter, står bakom en stängning av Sjövägen i väster!

   Gilla

   • ankarstock skriver:

    Stämmer att RR vill att området runt Råstasjön ska bli ett naturreservat som täcker hela det strandskyddade området, gröna kilen i nordväst samt en sammanbindning av områdena runt Lötsjön och Råstasjön. Du missade visst att RR definitivt motsätter sig byggnation på strandskyddat område i nordost, som du tycker är förenligt med att vara naturvän.

    Gilla

 5. Viktor skriver:

  Apropå slutsats 2, folkpartiet har 6 mandat mot 26 för moderaterna. Om slutsats två är giltig så måste väl, enligt samma logik, betyda att en röst på folkpartiet är en röst för moderaternas politik?

  Det är t.om. så att moderaterna med 6 : 26 (4,3 gånger fler, kan vi ignorera c+kd, eller borde man kanske säga 10:26=2,6 gånger fler?) är mer dominerande än s : v+mp med 10:15=1,5 gånger fler. Hur känns det att vara ”helt dominerad” av Pehr Granfalk?

  Så, en röst på folkpartiet är alltså en röst för att bebygga ”likvattnet”?

  Gilla

  • Jo, du har ju rätt i din matematik här. Men det finns ett par avgörande skillnader att ta med i bilden:

   1. FP+M+C+KD gick till val och kommer att gå till val tillsammans i en allians. Det gör att vi, om vi av väljarna sätts att styra under en mandatperiod, har en konstruktion som redan från början bygger på samarbete mellan de partier som ingår i Alliansen. Exempelvis tar vi inför vart år fram en gemensam budget där vi kommer överens om vilka prioriteringar som ska göras. Du har rätt i att M i kraft av sin storlek dominerar. Men jag skulle säga att FP, C och KD alla har fått igenom relativt mycket av sina respektive program i det som sedan kommer ut som gemensam politik.

   FP har 17% av de mandat som Alliansen förfogar över. Jag skulle säga att det gemensamma regeringsprogrammet innehåller i vart fall inte mindre än 17% liberal politik.

   Hos S+V+MP är det inte så. Det finns ingen samlad opposition. De har alltid varsitt budgetförslag. De går till val var och en för sig. Skulle de vinna majoritet, så är det sannolikt så att S ser på och behandlar V och MP som rena stödpartier. ”Rösta med oss eftersom alternativet (att rösta emot oss) skulle vara ännu längre ifrån er egen politik”.

   Tror jag.

   2. FP har en nyckelposition i det parlamentariska läget i kommunfullmäktige. För att bilda en borgerlig majoritet så måste M ha med sig FP. Annars får man inte ihop 31 mandat oms krävs för majoritet. Också därigenom har FP ett relativt stort genomslag för sin politik.

   Så nej, jag tycker inte man kan säga att en röst på (FP) är en röst på (M).

   Gilla

 6. Fredrik skriver:

  Jag tror att alla bostadslösa i kommunen tycker att du är en fjant.

  Gilla

 7. ankarstock skriver:

  Trevligt prata med dig Peter, men vad säger du om det initiala spörsmålet jag la på Anders Ekegrens sida. Ni kräver ju att sossarna lägger alla papper på bordet. Mycket bra. Eftersom ni vill se deras papper, då tolkar jag det som om Alliansen lägger alla papper på bordet vad gäller Arenan. Vad finns det tex för viten, är det 400 miljoner om vägarna inte är klara till dess MOS öppnar. Måste ni bygga de 700 lägenheterna för att få in en 700 MSEK på byggrätter för att betala….. Jag väntar….

  Gilla

  • När det gäller frågor som rör insyn, ”papper på bordet” o.s.v. så skulle jag vilja upprepa det jag nyss svarade Arne Öberg när han på FaceBook försökte styra över från sakfrågan till formalia. Jag skrev så här:

   ———–

   Arne: Nu försöker du komma ifrån den sakfråga som var huvudpoängen i mitt blogginlägg. Det verkar vara en vana hos dig att, i stället för att diskutera egentliga sakfrågor, dyka ner i formalia. Gärna historiska.

   Misstolka mig inte nu: Formalia ska självklart hanteras rätt. Öppenhet, insyn och medborgardialog är nog lika viktigt för mig som det är för dig. Men det är så många andra som diskuterar de aspekterna nu, så jag håller mig till den sakfråga jag tog upp i migg blogginlägg. Den är viktigast för mig i det här skedet.

   Dessutom har du i egenskap av kommunalråd, gruppledare, oppositionsledare och mångårig politiker i Solna betydligt större insyn än vad jag har (som fullmäktigeledamot som inte ens fullgjort en mandatperiod ännu). Att DU ber MIG redovisa avtalen i Råsta Holding är ju bara patetiskt och kan inte vara något annat än en skenmanöver för att få undan fokus från en fråga som är obekväm för dig.

   Alltså: Mitt blogginlägg gällde något annat – och det verkar vara på sin plats att jag påminner om det:

   SKA DET BYGGAS BOSTÄDER ELLER SKA DET INTE BYGGAS BOSTÄDER I OMRÅDET NV OM RÅSTASJÖN?

   Jag påstår att Riksbyggen inte köper en tomt vid Råstasjöns NV hörn för 10 miljoner (eller mer) om inte avsikten är att bygga bostäder där. Kan du åtminstone lämna besked om att den saken är korrekt uppfattad? Eller har Riksbyggen för avsikt att plantera skog där? I så fall är det helt OK för mig.

   Sedan är det helt obegripligt att du påstår att (M) lämnar samma besked som (S)?! Är du felinformerad eller far du med uppenbar osanning nu?

   Det detaljplaneförslag som ligger framlagt (utan hus i NV) står hela Alliansen bakom. Det må vara att vägen dit sett olika ut för olika allianspartier och att det fortfarande finns olika röster inom respektive parti. (FP) var tidigast och tydligast med att vilja minska den bebyggelse som föreslogs av tjänstemännen 2012. Men idag har M+FP+KD+C samma ståndpunkt. Liggande detaljplaneförslag är vår gemensamma linje. Det är så en framgångsrik allians fungerar och jag förstår att det irriterar dig att vi till slut kom överens.

   Nej Arne, om du är bekymrad över olikheter mellan partier i ett block så ska du ägna dig åt dina rödgröna kamrater i stället. Vill (MP) och (V) att Riksbyggen ska få bygga bostäder i NV hörnet?

   Gilla

 8. ankarstock skriver:

  Peter, det är en mycket bra ide att plantera på marken. Jag gör vågen för dig!

  Men då ni nu ställer till det för rörelsen, kan inte ni sätta på er lite tagelskjorta för Råstasjön också. Respektera strandskydden och släng inte ut bostäder motsvarande Filmstaden på östra stranden.

  Deal?

  Gilla

  • Tack för vågen!

   Njaä. Tyvärr blir det nog ingen deal när det gäller östra delen av området. Lockande, men nej – då måste man påvisa betydligt större värden med den delen av området.

   Om du följer mitt resonemang och mina blogginlägg om Råstasjön så ser du att jag konsekvent grundar mina ställningstaganden (för respektive del av området) på vilket naturvärde de har.

   Kolla in naturvärdesinventeringen på sidorna 23-35 där de olika delarna av området beskrivs väldigt väl. Område 12 (längst bort i öster) beskrivs som du ser så här:

   Objekt 12. Triviallövskog i östra kanten av inventeringsområdet
   Naturvärdesklass: Ingen klass, lågt naturvärde.

   Gilla

   • ankarstock skriver:

    Ser inte hur du kan stå som Gud och avgöra att vissa delar är bättre än andra, då Råstasjön är en helhet. Om du och ditt parti är i makten om fem år, och byggnationen skett så det finns bostäder 50 meter från sjön. Då kommer det klagomål från de som bor där att skrattmåsarna låter alldeles för mycket, vi vill inte ha dem kvar. Och de som bor lite längre norrut klagar över lukten från sumpområdet strax bredvid deras hus…. Vad kommer du säga då?

    Är det inte bättre att låta naturen vara och ge PEAB andra ställen att bygga på.

    Gilla

   • Oj, det var en känga som heter duga. Skulle jag ”stå som Gud och avgöra”?

    Varför säger du inte samma sak om dem som för fram den motsatta åsikten? Jag har ju i alla fall sakligt stöd för min uppfattning. Det är ju inte JAG som skrivit i naturvärdesinventeringen att det område som du vill bevara har så lågt naturvärde att det till och med saknar naturvärdesklassning.

    När det gäller klagomålen från de boende så framgår det exakt hur jag anser att man ska förhålla sig i tidigare blogginlägg. Det du beskriver kommer troligen att ske (boende kräver att man tar ner skogen som skymmer deras sjöutsikt, att man dikar ur, att man bekämpar insekter …) Just detta är ett av huvudskälen till att jag vill att man inrättar ett naturreservat. Då kan man stå emot sådana krav. Jag vill också att det görs klart för köpare att de kommer att bo granne med (eller rent av i) ett naturreservat och att de därför inte kan nå framgång med sådana krav.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s