Frågor och svar om den nya skolan i Huvudsta

Alliansen vill bygga en ny skola (F-9) i Huvudsta.

I den diskussion som förts efter att förslaget blivit känt i fredags har ett antal frågor och synpunkter kommit fram. Jag samlar här ihop mina tankar om saken och försöker svara på en del av frågorna.

Vissa delar av mina svar utförs av citat ifrån det beslutsunderlag som lagts fram till kommunstyrelsen. Dessa står i kursiv stil.

Information om detaljer

Några har ställt ingående frågor om hur den nya skolan ska utformas. Hur ska aulan se ut? Hur många våningar ska skolbyggnaden ha? Kommer man att sanera marken först med tanke på att det idag finns en bensinstation på tomten? Hur blir det med fotbollsplan och skolgården i övrigt? Är inte den utpekade tomten lite väl liten för en skola som ska rymma 700-900 elever? O.s.v.

Svar:
Det är naturligt att man ställer sig sådana här frågor, men man ska veta att vi fortfarande ligger väldigt tidigt i processen. Kommunstyrelsen ska om en vecka fatta ett s.k. ”inriktningsbeslut”. Det innebär att man, i så fall, uppdrar åt tjänstemännen i fyra berörda förvaltningar att ”planera för en ny skola”.

Det är därför, av naturliga skäl, för tidigt att svara på alla dessa detaljfrågor. Men några av dem berörs ändå under separata rubriker nedan.

För egen del tar jag med mig de synpunkter som förts fram och försäkrar mig om att de tas med i den vidare hanteringen framåt.

Skoltomtens storlek

Det har sagts att den tomt som har pekats ut verkar vara för liten för en skola som ska rymma 700-900 elever. Jämförelser har gjorts med Tallbackaskolan (vars verksamhet flyttas till den nya skolan i Huvudsta) och med Ulriksdalsskolan (som är en annan nybyggd Solna-skola som med plats för 900 elever).

Svar:
Vad man antagligen har missat när man oroar sig för att tomten skulle vara för liten är följande skrivning i inriktningsbeslutet: ”Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för att möjliggöra en skola med fullstor idrottshall på stadens fastighet Koltrasten 1 och på delar av stadens angränsande fastigheter.

Skolans tomt kommer alltså att breda ut sig över ett större område än det som avbildats och diskuterats på Facebook. Exakt hur tomten kommer att se ut får förvaltningarna återkomma till när de kommit längre i planeringen.

Tre av Alliansens gruppledare (Pehr Granfalk, Marianne Damström Gereben och Samuel Klippfalk) fotograferas av Vi i Solnas Leif Oldenburg inför rapportering i en av lokaltidningarna. Foto: Anne-Lie Elfvén

Fysisk aktivitet i och i närheten av den nya skolan

Många har frågat hur det blir med idrottshall och utomhusytor för fysiska aktivitet.

Svar:
Fysisk aktivitet och rörelse är viktigt för alla, men särskilt för skolelever. Det har också påvisats positiva samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.

I inriktningsbeslutet står följande:

”Den nya skolan är belägen i ett område, som erbjuder goda möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet. Inte minst finns god tillgång till fotbollsplaner. Inriktningen är att bygga vidare på denna förutsättning genom att den nya skolan innehåller en fullstor idrottshall och en ändamålsenlig skolgård, som erbjuder goda möjligheter till fysisk aktivitetLokalerna ska utformas för att möjliggöra daglig fysisk aktivitet med pulshöjande aktiviteter, och därmed förbättra förutsättningarna för elevernas koncentration och höjning av kunskapsresultaten.”

Kök och matsal

Det har ställts frågor om förutsättningarna för att laga bra mat till eleverna på plats i skolan och hur det blir med matsalsmiljön.

Svar:
I inriktningsbeslutet står följande om den saken:

Inriktningen ska vara att den nya skolan har ett tillagningskök, där mat kan lagas till skolans luncher, men även till andra skolor och förskolor i närområdet. Dessutom
kommer köket att leverera den mat som behövs för fritidshemmets frukost och mellanmål. Tillagningsköket bör ansluta till skolans elevmatsal, som delas upp för att säkerställa matro för eleverna.

Driftsform

Den nya skolan blir en kommunal skola.

Vad händer med Tallbackaskolan?

Några har undrat om och hur Tallbackaskolan påverkas.

Svar:
Man kan säga att den nya skolan ”ersätter Tallbackaskolan”. Avståndet mellan de två skoltomterna är cirka 300 meter. Tallbackaskolan kommer att användas utan störningar under hela planerings- och byggtiden. När den nya skolan invigs, så flyttar elever och personal (de som så önskar) över till den nya skolan.

Elever och lärare vid Tallbackaskolan kommer att involveras i planeringen av den nya skolan. Se ”Beslutsprocessen” nedan.

Tallbacka är byggd för 550 elever, men har idag cirka 450. I och med att den nya skolan i Huvudsta dimensioneras för 700-900 elever så ökar det totala antalet skolplatser i Huvudsta i takt med att stadsdelen växer.

Den tomt där Tallbackaskolan ligger idag blir ju ”ledig”. Idag finns inga färdiga planer för hur den marken ska användas. Det finns inget detaljplaneärende. Marken ägs av kommunen.

Varför inte renovera Tallbackaskolan i stället?

Några frågar sig varför min inte hellre kan renovera och bygga ut Tallbackaskolan.

Svar:
Jo, tjänstemännen har verkligen tittat också på det alternativet.

Först ett resonemang om kapacitet och kommande behov:

”Det finns två kommunala skolor i Huvudsta, dels Tallbackaskolan åk f-9, med plats för drygt 550 elever, samt Granbackaskolan åk f-5 med plats för knappt 350 elever.

Tillsammans kan skolorna ta emot 900 elever. Barn- och utbildningsförvaltningen har redovisat att elevprognosen i södra Solna/Huvudsta innebär att nuvarande kapacitet – om den används enbart för elever i närområdet – räcker till fram till t o m 2020/2021.

Kapaciteten för skollokaler i södra Solna/Huvudsta måste därefter successivt öka med åtminstone 100 platser de kommande åren.”

Sedan ett resonemang om alternativen (renovera eller bygga nytt):

”Förvaltningarna har gemensamt utrett hur ytterligare elevplatser kan tillskapas i södra Solna/Huvudsta.

En om- och tillbyggnad av befintliga skolor i Huvudsta, Tallbackaskolan och /eller Granbackaskolan, är möjlig. Det skulle dock inte ge någon större kapacitetshöjning, som långsiktigt svarar mot behovet i Huvudsta.

Dessutom skulle de befintliga verksamheterna på skolorna riskera att utsättas för stora störningar under byggnationen. Det är tveksamt om det ens är möjligt att bedriva verksamhet i lokalerna under en pågående om- och tillbyggnad.

Därutöver har både Tallbackaskolan och Granbackaskolan i grunden ett behov av upprustning av lokalerna. Ingen av skolorna möter heller lokalmässigt de behov som dagens undervisning har.

Det finns även ett antal verksamhetsmässiga utmaningar kopplade till Tallbackaskolan. Elevunderlaget på skolan har varit dåligt under ett antal år och klasserna är inte fulla. Det påverkar i sin tur förutsättningarna för att ha en bra stödorganisation i skolan.

Beträffande Granbackaskolan finns idag en viss samordning med Tallbackaskolan, som förstärks av den nya stadieindelningen. Det kommer i sin tur att ställa krav på vissa ombyggnader av Granbackaskolans lokaler.

Ett alternativ till om- och tillbyggnation är att uppföra en ny skola på annan plats i Huvudsta. En ny skola skulle lokalmässigt kunna utformas på ett sätt som möter behoven som framtidens pedagogik har.

Förutom att möta behovet av ytterligare skolkapacitet i Huvudsta skulle en ny skola kunna planeras för att även rymma Tallbackaskolans elever. Det skulle innebära att skolverksamheten i Tallbackaskolans lokaler kan fortsätta utan störningar fram till dess att en ny skola står färdig.

Därefter flyttar eleverna över till den nybyggda skolan och Tallbackaskolans nuvarande lokaler kan avvecklas.”

Påverkas Granbackaskolan?

Några har undrat om och hur Granbackaskolan påverkas.

Svar:
Granbackaskolan omnämns flera gånger i beslutsunderlaget. Där står för det första att

den nya skolan bör planeras för en skolkapacitet motsvarande 700 – 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den nya skolan skapar därmed en kapacitet, som tillsammans med Granbackaskolan, som blir kvar, möter den kommande befolkningstillväxten i Huvudsta.

Vidare kan man läsa att

Beträffande Granbackaskolan finns idag en viss
samordning med Tallbackaskolan, som förstärks av den nya stadieindelningen. Det kommer i sin tur att ställa krav på vissa ombyggnader av Granbackaskolans lokaler. ”

…och vidare

”Granbackaskolan behöver även planeras för att möta den nya stadieindelningen från förskoleklass till årskurs 6”

Varför inte bygga den nya skolan på Stenbackatomten?

Någon har sagt att en bättre plats för den nya skolan skulle vara den tomt där tidigare Stenbackaskolan låg. Också det är nära Tallbackaskolan.

Svar:
Saken är ju den att det på Stenbackatomten idag finns bostäder som har bygglov som sträcker sig fram till 2021. Innan dess kan det alltså inte bli aktuellt att ens påbörja något bygge av en ny skola där. Sannolikt kommer dessa bostäder att finnas kvar också efter 2021.

Andra skolinvigningar de senaste åren

Den nya skolan i Huvudsta är inte den enda som Alliansen har beslutat om och levererat till Solnaborna de senaste åren. Här en översikt:

– Ulriksdalsskolan för 900 elever, F-9, invigdes 2014
– Raoul Wallenbergskolan för 500-600 elever , F-6, invigdes 2017
– Parkskolan för 240 elever, F-3, invigdes 2017
– Råsunda centralskola för 380 elever, 7-9, invigs 2018

Och nu…
– En ny skola i Huvudsta för 700-900 elever, F-9, invigs 2021

Beslutsprocessen

Några har sagt att man inte haft möjlighet att påverka förslaget och att lärare och elever lämnats utan insyn och inflytande.

Svar:
Återigen – vi är väldigt tidigt i processen.

För det första – innan man kan bygga en skola på den plats som nu pekats ut måste en ny s.k. detaljplan tas fram. Som vanligt kommer alla medborgare att beredas möjlighet att komma in med synpunkter i det samråd som då genomförs.

För det andra – det står i förslaget till inriktningsbeslut att

”För barn- och utbildningsförvaltningen innebär inriktningsbeslutet att förvaltningen behöver börja planera för verksamheten och vilka krav verksamheten kan komma att ställa på lokalerna. I detta arbete ska elever och lärare på Tallbackaskolan involveras.”

Rapportering och diskussion om förslaget

 

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Frågor och svar om den nya skolan i Huvudsta

  1. Inger Forsblom skriver:

    Så många elever så nära en av Solnas mest trafikerade genomfartsleder! ??!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s